Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Výzvy MAS Rozkvět

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:430
TÝDEN:889
CELKEM:1344912

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Fórum Zdravé MAS Rozkvět 2016

Analýza byla rozčleněna na 4 klíčové oblasti, kompatibilní se strategií MAS (SCLLD):

OBLAST „ LIDSKÉ ZDROJE“

OBLAST „ ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST“

OBLAST „ EKONOMIKA A TRH PRÁCE“

OBLAST „ CESTOVNÍ RUCH“

Byl posouzen jak vnitřní potenciál regionu, tak významné vnější vlivy s potenciálním dopadem na území DSO.

V rámci SWOT analýzy byl využit přístup PESTLE analýzy hodnotící danou problematiku z pohledu faktorů P (politické – existující a potenciální působení politických vlivů), E (ekonomické), S (sociálně-kulturní-demografické vlivy), T (technologické – dopady nových a vyspělých technologií), L (legislativní, především na národní úrovni) a E (environmentální – vliv životního prostředí a ekologie).

Swot MiChLe

SILNÉ STRÁNKY
Dlouhodobě pozitivní přírůstek obyvatelstva regionu MAS Rozkvět, podpora rozvoje bytové výstavby ze strany obcí, která přispěla ke stabilizaci sídelní struktury venkovského regionu Dostatečná kapacita a nabídka základního vzdělávání Přítomnost kapacit pr
SLABÉ STRÁNKY
Nižší nabídka pracovních příležitostí v místě, nižší hladina mezd podporující socioekonomické disparity a zaostávání/ snižování konkurenceschopnost regionu DSO Nedostatečná vybavenost škol s potřebou dalších investičních i neinvestičních opatření, omezená
PŘÍLEŽITOSTI
Využívání struktury škol a školských zařízení jako polyfunkčních vzdělávacích center v systému celoživotního učení, rozšíření systému dalšího vzdělávání a celoživotního učení Další rozvoj volnočasových aktivit, také jako prvku posilujícího komunitní život
OHROŽENÍ
Nepříznivá struktura a vývoj populace související s trendem stárnutí populace, dopady pokračující trendu stárnutí na kvalitu života obyvatel Prohloubení socioekonomických disparit v regionu a zhoršování dostupnosti služeb, především v oblasti sociálních s
OBLAST „ ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST“ Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu
SILNÉ STRÁNKY
Celkově velmi dobrý stav životního prostředí na území regionu,velmi dobrá kvalita ovzduší Chelčicko-Lhenická ovocnářská oblast, biologicky šetrné pěstování ovoce – region s registrovanou značkou EU místa původu produkce Vysoký podíl území se zachovalou
SLABÉ STRÁNKY
Chybějící technologie a technologická zařízení pro přednostní materiálové a energetické využívání při odstraňování komunálních odpadů Pomalý proces tvorby komplexních pozemkových úprav, nedostatečné zohlednění širších vazeb a možností úprav
PŘÍLEŽITOSTI
Šetrné využívání potenciálu ekologicky nezatížených a přírodně cenných oblastí při zachování přírodního bohatství (šetrná turistika) Inovativní způsoby využití odpadů jako suroviny Podpora trvale udržitelného a ekologicky příznivého využívání lesů, vodníc
OHROŽENÍ
Výskyt a dopady extrémních negativních přírodních vlivů (např. sucho) Nedostatečná péče o tvorbu a obnovu krajiny, snižování ekologické stability krajiny
OBLAST „ EKONOMIKA A TRH PRÁCE“ Konkurenceschopnost ekonomiky a trhu práce v regionu DSO
SILNÉ STRÁNKY
Stabilní hospodářský růst v tradičních odvětvích v regionu – zemědělství a ovocnářství, zpracování místní produkce (potravinářský); rozvíjející se marketing zemědělských a potravinářských produktů (EU-značka „Chelčicko-Lhenické ovoce“, „Chutná hezky. Ji
SLABÉ STRÁNKY
Minimální podíl progresivních oborů na zaměstnanosti v regionu, omezená disponibilita lokality i pracovní síly pro investice většího rozsahu Lokálně špatný stav dopravní infrastruktury Nedostatečně rozvinutý cestovní ruch a turismus Nižší průměrná výše me
PŘÍLEŽITOSTI
Další diverzifikace ekonomických činností; Zavedení technologicky náročnějších výrob; Vytvoření funkčních systémových vazeb V&V institucí a podnikatelského sektoru pro využití výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi Rozvoj mimoprodukčních funkcí z
OHROŽENÍ
Nižší hodnota ekonomického a inovačního potenciálu regionu DSO ve srovnání s republikovým průměrem, nízká míra vstupu investorů do regionu také z důvodu chybějící infrastruktury Negativní ekonomické dopady globalizačních procesů na lokální i regionálním ú
OBLAST „ CESTOVNÍ RUCH“ Využití potenciálu přírodního, kulturního a historického dědictví a lidského potenciálu regionu pro rozvoj cestovního ruchu v regionu
SILNÉ STRÁNKY
Významný primární rozvojový potenciál cestovního ruchu (zachovalá, ekologicky hodnotná a turisticky atraktivní příroda a kulturní krajina, v širším regionu dostupnost atraktivních kulturních památek a památkově chráněných území) Vhodné sekundární podmínk
SLABÉ STRÁNKY
Chybějící funkční destinační management Nedostatečná nabídka cestovního ruchu (infrastruktura, služby) Nedostatek doprovodné infrastruktury a infrastruktury doplňkových služeb cestovního ruchu (např. sportovně-rekreační infrastruktura, infrastruktura tur
PŘÍLEŽITOSTI
Trvale udržitelné využití přírodních atraktivit a kulturně-historického dědictví regionu pro rozvoj cestovního ruchu Zřízení a rozvoj činnosti organizace DM; Další zlepšování a posilování úrovně koordinace cestovního ruchu na úrovni regionu DSO a ve spo
OHROŽENÍ
Chátrání kulturních movitých a nemovitých památek z důvodů nedostatku finančních zdrojů na jejich obnovu Omezení meziresortní spolupráce (mezi veřejným a soukromým sektorem) v cestovním ruchu Pomalé zavádění managementu CR v rámci destinačního managemen