#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět

logo IROP

Výzvy MAS Rozkvět

Mapa projektů

Logo optp

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Další sítě a weby

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezkayoutube

Portál práce Jižní Čechy

 

 


logo čsksnszm logo

 

 

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 193
TÝDEN: 447
CELKEM: 1001976

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Abstract

The aim of the project is to mediate the Cistercian culinary cultural heritage of the audience, in forms that combine research with the innovative method of Citizen Science, with a high degree of audience participation and with the use of modern technologies and means of communication.

The project is implemented by a consortium of 3 partners – MAS Rozkvet (CZ), Paris Lodron University Salzburg (AT) and Landkreis Bamberg (DE), and as the project is implemented by a consortium of 3 partners, and associated partners operating within the network CISTERSCAPES, nominated for EHL.

A similar project has not yet been implemented to such an extent at the international level, the project objectives will be achieved through a set of activities (WP): WP1: Coordination and management, communication and dissemination; WP2: Research and Citizen Science, creating a shared online database; WP3: 3D visualization as a means of interpreting cultural heritage; WP4: Reinterpretation of Cultural Heritage and Citizen Scientists Adventure Events.

The main beneficiaries are the audience, the interactive forms of the project (Citizen Science, events, pilot verification of 3D visualizations in education, storytelling in the creation of a cookbook and document, symposium) will directly involve min. 485 people, the audience will be able to permanently use the online database of re-interpreted recipes and 3D visualizations, a documentary film and the thematic cookbook.

Impacts of the project: expanding cooperation between organizations active in the field of culture, increasing the dissemination of Europe's cultural heritage, experimenting and disseminating innovative practices. The culinary cultural heritage of the Cistercians will have a permanent place in the public consciousness, not only in Central Europe. Above all, audiences will gain easier access to Europe's cultural heritage through new media, digitization, technology, participation and opportunities to participate in Citizen Science.

potvrzení o podání žádosti KREATIVNÍ EVROPA

Tisková zpráva (14.10.2021):

Cisterciácké kulinářské kulturní dědictví se představí prostřednictvím Kreativní Evropy

První výzvu programu Kreativní Evropa 2021+ využili členové mezinárodní sítě cisterciáckých klášterních krajin CISTERSCAPES k podání společné dotační žádosti – projektu „Culinary Heritage of the Cistercians in Central Europe“.  

Odborným partnerem projektu se stala Paris Lodron University Salzburg, katedra Historie/ Gastrosophie.

Cílem projektu je zprostředkovat cisterciácké kulinářské kulturní dědictví současnému publiku. Tomu odpovídají i prostředky, které jsme zvolili – hlavní roli samozřejmě hrají smysly!

Projekt není ”jen o jídle”, ale o inspiraci, jak využívat dávno zapomenuté recepty a informace v dnešní moderní době, jde o návrat ke kořenům. Zájemci z řad veřejnosti se budou moci zapojit do reinterpretace starých receptur a zážitkových kulinářských akcí. Vznikne online databáze receptur i unikátní kuchařská kniha, která provede čtenáře napříč středoevropskými cisterciáckými klášterními krajinami, dokumentární film i 3D modely a vizualizace klášterních kuchyní a refektářů. Výstupy projektu se stanou vynikající prezentací sítě CISTERSCAPES pro širokou veřejnost!

Kulinářské kulturní dědictví cisterciáckých klášterních krajin současně pomůže reflektovat moderní environmentální témata, především využívání místní produkce a snahy o lokální potravinovou soběstačnost, které byly pro cisterciáky vždy typické.

Pokud uspěje žádost o dotaci z fondu malých projektů spolupráce v programu Kreativní Evropa 2021+, bude projekt realizován v letech 2022-2025 konsorciem 3 partnerů - MAS Rozkvět (CZ), Paris Lodron University Salzburg (AT) a Landkreis Bamberg (DE) - a přidruženými partnery působícími v rámci sítě CISTERSCAPES nominované na označení European Heritage Label.

Zahájení realizace projektu je plánováno na červen 2022.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Marta Krejčíčková, MAS Rozkvět z.s., klášterní krajina Vyšší Brod (krejcickova@masrozkvet.cz)

Mag.phil. Alexandra Baier, Landkreis Bamberg (alexandra.baier@lra-ba.bayern.de)

Assoz. Prof. Dr. Michael Brauer, P.L.U.S,  katedra Historie/ Gastrosophie (Michael.Brauer@plus.ac.at)

 

 

Press release (14.10.2021):

Cistercian culinary heritage to be showcased through Creative Europe

Members of the international network of Cistercian monastic landscapes CISTERSCAPES have used the first call of the Creative Europe 2021+ programme to submit a joint grant application - the project "Culinary Heritage of the Cistercians in Central Europe". 

Paris Lodron University Salzburg, Department of History / Gastrosophie, was the expert partner of the project.

The aim of the project is to bring the Cistercian culinary heritage to a contemporary audience. The means we have chosen are in line with this - the senses play a major role, of course!

The project is not "just about food", but about inspiring how to use long-forgotten recipes and information in today's modern age, it is about returning to our roots. Interested members of the public will be able to participate in the reinterpretation of old recipes and experiential culinary events. There will be an online recipe database and a unique cookbook that will guide readers through Central European Cistercian monastic landscapes, a documentary film and 3D models and visualisations of monastic kitchens and refectories. The outputs of the project will become an excellent presentation of the CISTERSCAPES network for the general public!

At the same time, the culinary cultural heritage of Cistercian monastic landscapes will help to reflect modern environmental themes, especially the use of local produce and the quest for local food self-sufficiency, which have always been typical of the Cistercians.

If successful in its application for funding for small scale cooperation projectsof the Creative Europe 2021+ programme, the project will be implemented in 2022-2025 by a consortium of 3 partners - MAS Rozkvět (CZ), Paris Lodron University Salzburg (AT) and Landkreis Bamberg (DE) - and associated partners operating within the CISTERSCAPES network nominated for the European Heritage Label.

The project is scheduled to start in June 2022.

Contacts:

Ing. Marta Krejčíčková, MAS Rozkvět z.s., klášterní krajina Vyšší Brod (krejcickova@masrozkvet.cz)

Mag.phil. Alexandra Baier, Landkreis Bamberg (alexandra.baier@lra-ba.bayern.de)

Assoz. Prof. Dr. Michael Brauer, P.L.U.S,  Department of History / Gastrosophie (Michael.Brauer@plus.ac.at)

 

 

Presseerklärung (14.10.2021):

Das kulinarische Erbe der Zisterzienser wird im Rahmen von Creative Europe vorgestellt

Die Mitglieder des internationalen Netzwerks der Zisterzienser-Klosterlandschaften CISTERSCAPES haben den ersten Aufruf des Programms Kreatives Europa 2021+ genutzt, um einen gemeinsamen Förderantrag einzureichen - das Projekt "Kulinarisches Erbe der Zisterzienser in Mitteleuropa". 

Die Paris Lodron Universität Salzburg, Fachbereich Geschichte / Gastrosophie, war der fachliche Partner des Projekts.

Ziel des Projekts ist es, das kulinarische Erbe der Zisterzienser einem modernen Publikum näher zu bringen. Die Mittel, die wir gewählt haben, stehen im Einklang damit - die Sinne spielen natürlich eine große Rolle!

Bei dem Projekt geht es nicht "nur" um Lebensmittel, sondern darum, zu inspirieren, wie man längst vergessene Rezepte und Informationen in der heutigen modernen Zeit nutzen kann, es geht um die Rückkehr zu unseren Wurzeln. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können an der Neuinterpretation alter Rezepte und an kulinarischen Erlebnisveranstaltungen teilnehmen. Es wird eine Online-Rezeptdatenbank und ein einzigartiges Kochbuch geben, das die Leser durch mitteleuropäische Zisterzienserklosterlandschaften führt, einen Dokumentarfilm sowie 3D-Modelle und Visualisierungen von Klosterküchen und Refektorien. Die Ergebnisse des Projekts werden eine hervorragende Präsentation des CISTERSCAPES-Netzes für die breite Öffentlichkeit sein!

Gleichzeitig wird das kulinarische Kulturerbe der zisterziensischen Klosterlandschaften dazu beitragen, moderne Umweltthemen widerzuspiegeln, insbesondere die Verwendung lokaler Produkte und das Streben nach lokaler Selbstversorgung mit Lebensmitteln, die für die Zisterzienser schon immer typisch waren.

Wenn der Antrag auf Finanzierung aus dem Fonds für Kleine Kooperationsprojekte des Programms Kreatives Europa 2021+ erfolgreich ist, wird das Projekt in den Jahren 2022-2025 von einem Konsortium aus drei Partnern - MAS Rozkvět (CZ), Paris Lodron Universität Salzburg (AT) und Landkreis Bamberg (DE) - und assoziierten Partnern, die im Rahmen des für das Europäische Kulturerbe-Siegel nominierten CISTERSCAPES-Netzwerks tätig sind, durchgeführt.

Das Projekt soll im Juni 2022 anlaufen.

 

Kontaktpersonen:

Ing. Marta Krejčíčková, MAS Rozkvět z.s., klášterní krajina Vyšší Brod (krejcickova@masrozkvet.cz)

Mag.phil. Alexandra Baier, Landkreis Bamberg (alexandra.baier@lra-ba.bayern.de)

Assoz. Prof. Dr. Michael Brauer, P.L.U.S, Fachbereich Geschichte / Gastrosophie (Michael.Brauer@plus.ac.at)