Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Časté dotazy (FAQ)

 

FAQ frekventované otázky III.


Otázka č. 1: Je venkovní skákací hrad pro děti uznatelným nákladem projektu?

Odpověď: když pořízením skákacího hradu bude naplněn cíl a účel Fiche a zároveň jeho pořízení nebude v rozporu s pravidly anebo evropskou legislativou, tak proč ne?

Otázka č. 2: Nevím, co mám doplnit do "vazeb na cíle SPL"...

Odpověď: Žadatel identifikuje vazbu svého projektu na Strategický plán LEADER, především cíle SPL – viz prezentace ze školení MAS. Na www MAS je dostupný celý SPL, pozornost věnujte kapitole 6.1.

Otázka č. 3: Lze v rámci projektu (fiche 2) pořídit ruční elektrický paletový vozík s elektrickým zdvihem? Vozík bude sloužit při manipulaci s výrobky ve zpracovně ovoce. Pokud ano, do jakého kodu nákup tohoto stroje zařadit?

Odpověď: Ano, jedná se o kod  894.

Otázka č. 4: V jakém rozsahu mám napsat podnikatelský záměr?

Odpověď: ...záměr může být velmi jednoduchý, měl by prokázat, že vydělají na nová pracovní místa (v podstatě plán CF vlivem realizace projektu ... zvýšení výroby, úspory na energiích apod. versus náklady na indikátory - především platy....)


FAQ frekventované otázky II. 


Otázka č.1: Podnikám v zemědělství, ale mám příjem i z jiných aktivit. Můžu žádat o dotaci ve fichi č.1 ?

Odpověď: V tomto opatření mohou být podpořeni pouze žadatelé, kteří zemědělskou výrobu provozují jako převažující činnost. Dle aktuálních podmínek pro 9. kolo výzvy PRV, kam spadá také naše 2.výzva SPL MAS je podmínkou minimální 30% příjmů ze zemědělské prvovýroby (standardně: 45%).


Otázka č.2: Podnikám v zemědělství 4 roky, je mi 27 let, vztahují se na mě výhody mladého zemědělce?

Odpověď: I když nedosahujete věku 40 let, není splněna podmínka podnikání v zemědělství do 16 měsíců od podání žádosti. Výhody mladého zemědělce můžete využít, pouze při splnění obou podmínek.


Otázka č. 3: Jsem OSVČ, realizací projektu budu zaměstnávat pouze sama sebe. Vytvořím tím nové pracovní místo?

Odpověď: Ne, podnikáte na svoje IČO, nejedná se tedy o zaměstnanecký poměr. Projekt bude hodnocen pouze jako rozšíření podnikatelské aktivity.


Otázka č. 4: Z čeho se počítají procenta dotace?

Odpověď: Základem pro výpočet dotace je součet nákladů zařazených do způsobilých nákladů projektu. Procenta dotace jsou určena dle velikosti podniku, popř. zvýhodnění LFA a mladý zemědělec.


Otázka č. 5: Pozemek pod mou provozovnou je ve vlastnictví obce. Mohu žádat o dotaci ?
Odpověď: Je možno, ale musíte mít vypořádány majetko-právní vztahy ve smyslu nájmu tohoto pozemku, který nebude moci být po dobu realizace a udržitelnosti projetku vypovězen (doba udržitelnosti 5 let). Současně by měl vlastník pozemku souhlasit s Vaším projektový záměrem, a to písemně.


Otázka č.6: Příloha 15 - prokázání inovačních přístupů - čestné prohlášení - nevěděly byste stranu manuálu, kde ho naleznu?

Odpověď: K příloze 15 neexistuje formulář, je potřeba toto popsat s odkazem na osnovu, případně na přílohy, inovace není jen technologická, může se jednat i o inovaci přístupu, tzn. že projekt je realizován s partnery. Doložení inovace (přístupu, technologického postupu stavebních úprav, změna produkce, vstup na nový trh, navázání spolupráce apod.) bude bodově hodnoceno., a to v preferenčním kriteriu 2: uplatňování inovačních přístupu, kritériu 3 víceodvětvové navrhování projektu a v rámci preferenčních kritérií 7 a 8.


Otázka č. 7: Co je to věcné plnění?

Odpověď: Část stavebních prací, které provede žadatel/realizátor samostatně v rámci projektu. Bližší popis najdete v Pravidlech PRV a všechny tyto práce musí být oceněny dle ceníku v RTS a.s. Doporučujeme předem konzultovat s MAS popř se SZIF, protože jde o složitější řešení z hlediska výkaznictví.


Otázka č. 8: Proč je ve školících materiálech zvláště upozorňováno na tzv vedlejší opatření?

Odpověď: Realizace vedlejšího opatření, jak už vyplývá z názvu, musí představovat menší část projektu. Toto se týká aktuálně fiche č.1. Zavedením vedlejšího opatření do fiche MAS oproti PRV rozšířila „záběr“ projektu.


Otázka č. 9: Podnikám asi 7 let v oboru správy ICT, nyní bych chtěl svoje aktivity rozšířit v rámci cestovního ruchu, konkrétně ubytovacích kapacit a doplňkových služeb. Jak si mám vysvětlit podmínku „podnikání méně než 2 roky v oboru“ ?

Odpověď: Podmínka se vztahuje pouze k oblasti cestovního ruchu, viz prezentace ze školení ze dne 15.12.2009.


Otázka č. 10: Mám připraven projekt podle Pravidel PRV, ale ne pro projekty LEADER, ale pro přímé podání na RO SZIF.

Odpověď: Metodika jak zpracování projektu (osnova – Příloha A), tak například způsobu výběru dodavatelů, je potřeba postupovat podle samostatné Přílohy č. 9, která je k dispozici na www.szif.cz, sekce Program rozvoje venkova, opatření IV.1.2..


Otázka č. 11: Chci si zrekonstruovat dům, abych zde mohla nabízet ubytovací služby. Vadí, že mám na objektu hypotéku ?

Odpověď: Hypoteční úvěr obecně omezuje dispozice vlastníka. Současně je další problém zřejmě v tom, že se bude účel užití objektu z bytových na nebytové, což hypoteční banky shledávají problematickým, protože se rapidně snižuje odhadní cena nemovitosti a hypoteční úvěr je potenciálně ohrožen.
Doporučujeme případ předem projednat s bankou a získat písemný souhlas s realizací záměru.


Otázka č. 12: Je lepší začít psát projekt od žádosti nebo od tzv. osnovy?

Odpověď: Určitě je lépe zpracovat nejdříve osnovu projektu, kterou velmi dobře propojíte s ostatními přílohami projektu. Zde doporučujeme uvádět do příslušných kapitol osnovy odkazy na konkrétní části dalších příloh. Jako poslední již pouze vyplníte formulář žádosti.


Otázka č. 13: Může za žadatele přinést projekt zpracovatel?

Odpověď: Ano, pokud se před příjmem žádosti prokáže plnou mocí určující úkony a rozsah zmocnění. Takto může za statutárního zástupce organizace na základě plné moci vystupovat jakákoli třetí osoba.


Otázka č 14: Může zmocněnec podepisovat čestná prohlášení za žadatele?

Odpověď: Ne, veškerá čestná prohlášení činí přímo organizace (žadatel). Pokud statutární zástupce předkládá projekt osobně, autorizuje čestná prohlášení na místě před pracovníky MAS. V případě, že projekt podává třetí osoba na základě plné moci, musí být všechna čestná prohlášení podepsána statutárními zástupci organizace a tyto podpisy musí být úředně ověřeny.


Otázka č. 15: Mám v žádosti již vyplnit kolonky V…… Dne……. podpis….. razítko …….

Odpověď: Ne, autorizace žádosti včetně identifikace další (den, místo apod.) proběhne před pracovníky MAS při podání projektu.


Otázka č. 16: Některé části osnovy neodpovídají našemu záměru, máme je z textu osnovy „vygumovat“ ?

Odpověď: Ne, formální stránku osnovy ponechejte vždy beze změn. Případnou část osnovy označte jako „Irelevantní“ nebo „ Žadatel nevyplňuje“.


Otázka č. 17: Mohu následně při realizaci provádět změny v projektu, např. změna stavebních materiálů, apod. ?

Odpověď: Ano, změny v projektu jsou možné, a to jak technického charakteru (např. typ stavebního materiálu, …), tak finanční (např. rozpočet uznatelných nákladů v jednotlivých kódech na základě výsledku výběrového řízení), pokud to nemá negativní vliv na projektované výsledky. Všechny změny musejí být tzv. zadministrovány formou Hlášení o změně, které realizátor individuálního projektu podává na MAS. MAS zajistí kontrolu hlášení a dále předává materiály RO SZIF. Dle charakteru změny RO SZIF dále řeší jako změnu nepodstatnou (evidence změny ve složce projektu), nebo změnu podstatnou; pak se žadatelem uzavírá Dodatek smlouvy, pokud je změna schválena.


Otázka č. 18: Jakými dokumenty dokládá firma právní subjektivitu?

Odpověď: Identifikace organizace se k žádosti nepřikládá (viz kapitola 27 příslušné Fiche), před zahájením přijmu však budete požádáni pracovníkem MAS o doložení identifikace organizace i osoby předkládající projekt. Přineste proto s sebou dokumenty dokládající identifikace statutárního orgánu (určení podpisových práv). U obcí jde obvykle o doklad o volbě starosty, u neziskových organizací to jsou stanovy a zápis o volbě členů rady a předsedy, u samostatně podnikajících osob doklad IČ, u právnických osob jde o platný výpis z obchodního rejstříku.


Otázka č.19: Chci zažádat ve fichi 5 o modernizaci objektu za účelem vytvoření ubytovacích míst. Jakým způsobem mám doložit kolaudaci domu, když ke kolaudaci dojde až po realizace projektu?

Odpověď: Musíte doložit za jakým účelem bude objekt využíván. Pokud máte projekt pouze na rodinný dům, musíte zažádat na příslušný stavební úřad o souhlas se změnou užívání. A ten při podání žádosti doložit, dle konzultací se stavebním úřadem v Prachaticích bude pak spíše řešeno v rámci ohlášení stavby nebo stavebního povolení.


Otázka č.20: Je pravda, že se od roku 2011 budou měnit procenta dotace ? Rád bych zažádal o dotaci, ale v současné době nemám finanční prostředky na realizaci projektu.

Odpověď: Od roku 2011 bude podíl dotací nižší. Pokud doba realizace Vašeho projektu nepřekročí cca 07/2012 je „výhodnější“ zažádat si o dotaci již nyní. Předpokládáme totiž, že k podpisu Dohody dojde cca 07/2010 a maximální doba realizace je 24 měsíců od podpisu Dohody.


FAQ frekventované otázky I.


Otázka č. 1: Je lepší začít psát projekt od žádosti nebo od tzv. osnovy?

Odpověď: Určitě je lépe zpracovat nejdříve osnovu projektu, kterou velmi dobře propojíte s ostatními přílohami projektu. Zde doporučujeme uvádět do příslušných kapitol osnovy odkazy na konkrétní části dalších příloh. Jako poslední již pouze vyplníte formulář žádosti.


Otázka č. 2:  Může za žadatele přinést projekt zpracovatel?

Odpověď: Ano, pokud se před příjmem žádosti prokáže plnou mocí určující úkony a rozsah zmocnění. Takto může za statutárního zástupce organizace na základě plné moci vystupovat jakákoli třetí osoba.


Otázka č. 3: Může zmocněnec podepisovat čestná prohlášení za žadatele?

Odpověď: Ne, veškerá čestná prohlášení činí přímo organizace (žadatel). Pokud statutární zástupce předkládá projekt osobně, autorizuje čestná prohlášení na místě před pracovníky MAS. V případě, že projekt podává třetí osoba na základě plné moci, musí být všechna čestná prohlášení podepsána statutárními zástupci organizace a tyto podpisy musí být úředně ověřeny.


Otázka č. 4: Mám v žádosti již vyplnit kolonky V…… Dne……. podpis….. razítko …….

Odpověď: Ne, autorizace žádosti včetně identifikace další (den, místo apod.) proběhne před pracovníky MAS při podání projektu.


Otázka č. 5:  Můžeme realizovat projekt v několika obcích současně?

Odpověď: Ano, je potřeba doložit všechna místa realizace projektu a to konkrétním uvedením adresy a také katastrálního území a parcel.čísel. Toto se vyplňuje jak v osnově projektu, tak v žádosti. Pokud vám při vyplňování žádosti nebude postačovat základní místo, připojte další řádky popř. samostatný list.

Otázka č. 6: Kontroluje formulář žádosti automaticky chyby např. v součtu položek?

Odpověď: Ne, žádost nekontroluje faktickou správnost ani logické vazby, např. součty čísel. Za správnost vyplněných údajů odpovídá žadatel. Kontrola vyplnění žádosti proběhne na MAS do pěti pracovních dnů od ukončení přijmu žádosti.


Otázka č. 7: Žadatelem je obec. Musíme vyplnit kolonku „Velikost podniku“ ?

Odpověď: Ano, u obcí a svazků obcí vždy vyplňujte kolonku „Velký“.


Otázka č. 8: Některé části osnovy neodpovídají našemu záměru, máme je z textu osnovy „vygumovat“ ?

Odpověď: Ne, formální stránku osnovy ponechejte vždy beze změn. Případnou část osnovy označte jako „Irelevantní“ nebo „ Žadatel nevyplňuje“.


Otázka č. 9: Některé kapitoly osnovy se mi zdají nadbytečné, mám pořád opakovat stejné informace?

Odpověď: I když se Vám mohou některé informace v některých kapitolách opakovat, určitě je znovu vyplňte popř. vypište. Usnadníte tím hodnocení svého projektu. Doporučujeme překontrolovat správnost údajů mezi jednotlivými kapitolami a dalšími přílohami tak, aby si navzájem neodporovaly.


Otázka č 10: Kdo bude provádět kontrolu finančního zdraví?

Odpověď: Žadatel je povinen doložit jednak výpočet finančního zdraví dle metodiky SZIF (podrobně na www.szif.cz), dále je povinen k projektu přiložit požadovanou dokumentaci z účetnictví popř. daňové evidence. Podrobný výčet požadovaných příloh je uveden u konkrétní Fiche. Kontrolu postupu výpočtu provede jak MAS, tak RO SZIF.


Otázka č. 11: Mohu následně při realizaci provádět změny v projektu, např. změna stavebních materiálů, apod. ?

Odpověď: Ano, změny v projektu jsou možné, a to jak technického charakteru (např. typ stavebního materiálu, …), tak finanční (např. rozpočet uznatelných nákladů v jednotlivých kódech na základě výsledku výběrového řízení), pokud to nemá negativní vliv na projektované výsledky. Všechny změny musejí být tzv. zadministrovány formou Hlášení o změně, které realizátor individuálního projektu podává na MAS. MAS zajistí kontrolu hlášení a dále předává materiály RO SZIF. Dle charakteru změny RO SZIF dále řeší jako změnu nepodstatnou (evidence změny ve složce projektu), nebo změnu podstatnou; pak se žadatelem uzavírá Dodatek smlouvy, pokud je změna schválena.


Otázka č. 12: Mohu začít s realizací projektu ihned po podání žádosti?

Odpověď: Ne, pokud chce zařadit náklady mezi uznatelné! Uznatelnost nákladu pro žadatele nastane nejdříve po zaregistrování vybraných projektů na RO SZIF. Předpokládáme, že registrace proběhne nejpozději do 26.10.2009. Jak je uvedeno ve výzvě, předpokládané datum uzavření dotačních smluv je 03/2010, ve lhůtě od potvrzení registrace na RO SZIF ale již může probíhat realizace projektu.


Otázka č. 13: Můžu již provést výběr dodavatele?

Odpověď: Ano, musíte ale postupovat podle platných pravidel Programu rozvoje venkova. Tato pravidla upravují postupy pro výběr dodavatelů staveb, dodávek i služeb mimo režim zákona 137/2006 Sb.. Výběru dodavatele prosím věnujte mimořádnou pozornost, postupy možno konzultovat jak na MAS, tak na RO SZIF.


Otázka č. 14: Kde najdu seznam příloh, které musím odevzdat při podání žádosti?

Odpověď: Seznam Povinných příloh předkládaných při podání Žádosti o dotaci je konkrétně uveden u každé Fiche, kapitola 27.


Otázka č. 15: V kolika výtiscích musí odevzdat žádost?

Odpověď: Viz. Výzva, kapitola 8. Žádost a osnova projektu musí být předložena ve dvou paré tištěně a dvakrát elektronicky na CD. Další přílohy žádosti (povinné i nepovinné) musí být předloženy ve dvou paré, z nichž jedno paré je originál případně ověřená kopie, druhé paré je kopie prostá.


Otázka č. 16: Co jsou to neuznatelné náklady?

Odpověď: Mezi neuznatelné náklady musíte zařadit všechny rozpočtové položky, které nelze zařadit mezi uznatelné náklady popřípadě, které přesahují povolené limity uznatelných nákladů. U plátců DPH a veřejnoprávních subjektů je např. neuznatelným nákladem DPH. Limity uznatelných nákladů jsou uvedeny u jednotlivých Opatření v Samostatné příloze 9.

Otázka č 17: Můžeme rozpočet projektu dofinancovat z krajského grantu?

Odpověď: Ne! Program rozvoje venkova (PRV) neumožňuje spolufinancování projektu z dalších veřejných zdrojů, což se například týká i dotace úroků z úvěru určeného na předfinancování projektu podpořeného PRV.


Otázka č 18: Co to je „vedlejší opatření“?

Odpověď: Hlavním smyslem vedlejšího opatření je rozšířit možnosti hlavního opatření. To znamená, že ve vašem rozpočtu projektu mohou náklady realizované v rámci kódů vedlejšího opatření tvořit méně než 50% rozpočtu, půjde tedy o náklady vedlejší. Vedlejší opatření se vyskytuje v rámci 1. výzvy pouze ve Fichi 6.


Otázka č 19: Jaké je registrační číslo MAS?

Odpověď: Celé registrační číslo MAS není potřeba vyplňovat, v žádosti naši MAS najdete pod koncovým trojčíslím 147. Platný formát žádosti bude nejpozději od 17.8.2009 zveřejněn na www.szif.cz.


Otázka č. 20: Jakými dokumenty dokládá firma právní subjektivitu?

Odpověď: Identifikace organizace se k žádosti nepřikládá (viz kapitola 27 příslušné Fiche), před zahájením přijmu však budete požádáni pracovníkem MAS o doložení identifikace organizace i osoby předkládající projekt. Přineste proto s sebou dokumenty dokládající identifikace statutárního orgánu (určení podpisových práv). U obcí jde obvykle o doklad o volbě starosty, u neziskových organizací to jsou stanovy a zápis o volbě členů rady a předsedy, u samostatně podnikajících osob doklad IČ, u právnických osob jde o platný výpis z obchodního rejstříku.


Otázka č. 21: Lze podat žádost do jedné fiche na vybavení do komunitního centra, vybavení hřiště a na oplocení jiného hřiště?

Odpověď: Na vybavení lze podat žádost do fiche 8 (kód 383), jelikož se jedná o investici, musí být každá „část“ nejméně za 40.000 Kč. To znamená: vybavení komunitního centra od 40.000 Kč, vybavení hřiště I. a II. také od 40.000 Kč. Stavební výdaje malého rozsahu lze řešit pouze v souvislosti s realizací celkového projektu. Minimální výše způsobilých výdajů v rámci Fiche 8 je od 50.000 Kč.
Samostatné nezbytné oplocení hřiště patří do fiche 6 (kód 370). Minimální výše způsobilých výdajů v rámci Fiche 8 je od 50.000 Kč.


Otázka č. 22:  Můžu mít žádost na projekt, který bych chtěla realizovat na pronajatém pozemku?

Odpověď: U pozemku v pronájmu nutno doložit nájemní smlouvu na dobu určitou minimálně na dobu udržitelnosti projektu od ukončení realizace, tj.: minimálně na dobu cca 8 let - nebo s výpovědní lhůtou minimálně 5 let, výpověď nesmíte obdržet před ukončením realizace projektu.


Otázka č. 23: Můžu v rámci projektu provést demolici části provozovny a znovu jí postavit a udělat střechu na celé provozovně. Bude se jednat o způsobilé výdaje ?

Odpověď: V rámci Fiche 4 se u rekonstrukce či výstavby provozovny pro zakládání nebo rozvoj mikropodniků jedná se o způsobilý výdaj (nutno vybrat identifikaci výdaje podle stavebního povolení), pouze demoliční práce nejsou způsobilým výdajem, budete je muset ale v rámci projektu vyčíslit a evidovat je jako neuznatelný náklad projektu.


Otázka č. 24: Když mám projekt na 1.000.000 Kč a chtěla bych požádat o dotaci 48%, tedy 480.000 Kč, musím při konečné žádosti o proplacení doložit celou částku tj. 1.000.000 Kč, nebo můžu ukázat, že jsem opravu objektu opravdu udělala a doložit jen těch 480.000 Kč.

Odpověď: Výše dotace se vypočítává ze způsobilých výdajů na projekt, které musíte doložit v plné výši. V žádosti o platbu v rámci závěrečného vyúčtování projektu musíte tedy doložit veškeré náklady projektu (uznatelné i neuznatelné), současně je potřeba dodržet příslušná pravidla výběru dodavatelů projektu a dodat veškerou potřebnou dokumentaci (např. kolaudační rozhodnutí, apod.). Seznam dokumentace předkládané při Žádosti o proplacení jsou uvedeny ve Fichi, kapitola 30.


Otázka č. 25: Jak je to s povinnými přílohami, které nemůžu doložit? Jedná se o ekonomické přílohy, pokud jsem ekonomický subjekt, který vede daňovou evidenci, nedoložím přílohy vztahující se k účetnictví (výkaz zisků a ztrát apod.).

Odpověď: Povinné přílohy musíte doložit všechny relevantní, to znamená, že při zápise o přejímce projektu bude písemně potvrzeno, že předmětná příloha (zde dokumentace vztahující se k účetnictví u subjektu, který vede daňovou evidenci) je nerelevantní.


Otázka č. 26:  Chtěl bych podat žádost na nákup stroje, který je použitý, je zánovní a je mnohonásobně levnější než stroj nový. Můžu si podat žádost na nákup tohoto stroje?

Odpověď: Dle všeobecných pravidel PRV, opatření IV.1.2. není nákup použitého movitého majetku způsobilým výdajem. Ekonomičnost nákupu stroje nového s dotací nebo použitého bez dotace musíte posoudit sám.


Otázka č. 27:  Chtěla bych se zeptat, jak je to se smlouvami mezi partnery- spolupracujícími osobami, kteří mají smlouvu o sdružení uloženou na FÚ?

Odpověď: Partneři spolu uzavřou dodatek této smlouvy, kde popíšou přesný obsah projektu, uvedou celkový rozpočet s vyznačením uznatelných a neuznatelných nákladů, zvlášť vyčíslí DPH, uvedou jakým podílem se budou podílet na předfinancování projektu, kdo povede investice projektem získané ve svém účetnictví (zda všichni nebo jen zastupující člen sdružení), určí, jakým způsobem se budou finančně podílet na udržování projektu. V textu musí být uvedeno, kdo bude sdružení zastupovat vůči MAS, MZE, SZIF a jakým způsobem (např. ke svému jménu a příjmení připojí razítko sdružení, apod.…..). V textu musí být uvedeno jakým způsobem bude postupováno v případě ukončení sdružení, pokud bude ukončeno dříve než povinná doba udržitelnosti projektu, kdo převezme veškeré závazky z této smlouvy. V případě věcného plnění musí být určeno, který člen sdružení se podílí na věcném plnění, v jakém rozsahu (položkově, nutno ocenit) a které osoby budou v rámci věcného plnění pracovat (jmenovitě, pouze v povoleném rozsahu příbuzenských a zaměstnaneckých vztahů dle metodiky PRV pro konkrétní typ podnikatelského subjektu).


Otázka č. 28: Můžu vytvořit 1 pracovní místo tím, že zaměstnám ženu na úklid na 4 hodiny denně?

Odpověď: 1 pracovní místo je 40 pracovních hodin týdně, úvazkem na 4 hodiny denně vytvoříte jen 0,5 pracovního místa.


Otázka č. 29: Jak si vypočítám finanční zdraví?

Odpověď: Na stránkách www.szif.cz . je na adrese
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/ekonomika
záložka „ke stažení“, kde si stáhnete příslušnou tabulku a dle metodiky dosadíte údaje z Vašeho účetnictví.


Otázka č.30: Je nutný energetický audit dle vyhlášky č. 213/2001 Sb ? Jedná se o přílohu č. 13 pro fichi 4:chci dělat stavební úpravy a stavby, nejde o bioplynovou stanici.

Odpověď: K předkládaným projektům, pokud jejich předmětem není rekonstrukce provozovny založená na dosažení energetických úspor, není energetický audit povinný. Jako přílohu č. 13 budete vkládat list papíru s informací, že příloha není relevantní. MAS na místě potvrdí správnost této informace.


Otázka č.31: U fiche 4 - příloha č. 15 - prokázání inovačních přístupů - čestné prohlášení - nevěděly byste stranu manuálu, kde ho naleznu?

Odpověď: K příloze 15 neexistuje formulář, je potřeba toto popsat s odkazem na osnovu, případně na přílohy, inovace není jen technologická, může se jednat i o inovaci přístupu, tzn. že projekt je realizován s partnery. Doložení inovace (přístupu, technologického postupu stavebních úprav, změna produkce, vstup na nový trh, navázání spolupráce apod.) bude bodově hodnoceno, a to v preferenčním kriteriu 2: uplatňování inovačních přístupu (max 30 bodů), kritériu 3 víceodvětvové navrhování projektu… (max 20 bodů) a v rámci preferenčních kritérií 7 a 8 (max 20, respektive 30 bodů)


Otázka č.32: U fiche 4 - příloha č. 16 - síťování firem - na toto doložení stačí vypsat formou prohlášení ve wordovském dokumentu nebo je na tuto přílohu také formulář?

Odpověď: Doložení volnou formou s možností odkazu na další dokumenty popř. osnovu.


Otázka č.33: U fiche 4 - příloha č. 17 - doložení rozsahu využití místní prvoprodukce - také stačí prohlášení ve wordu nebo formulář? U automechaniků není prvoprodukce možná už ze zákona, musejí používat atesty - v tomto případě jen vypíši nadpis a napíšeme "nerelevantní"?

Odpověď: Ano, správně. Pokud se servis zaměřuje více na opravy českých výrobků, doporučujeme uvést.