Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZŠ LHENICE - zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03253

Dotační titul: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství


Popis projektu: 

Obsahem projektu je modernizace učebny přírodovědných předmětů (fyziky, chemie a přírodopisu), zřízení venkovní učebny EVVO a vybavení školních dílen na základní škole, kterou zřizuje Městys Lhenice.

Budou pořízeny soubory výukových pomůcek a mobiliář, které umožní zvýšení kvality výuky a vytvoří zázemí pro uplatňování inovativních metod výuky, vlastní samostatné bádání žáků a činnostní učení. Stávající zařízení pro výuku je často až 40 let staré a nevyhovující, snižuje efektivitu výuky i konkurenceschopnost žáků školy při přechodu na střední školy.

Významným přínosem projektu je také další podpora výuky zlepšující praktické a manuální dovednosti žáků.

Projekt navazuje na dosavadní aktivity a projekty žadatele a partnerů v oblasti základního školství. Partneři projektu: Základní škola Lhenice, Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina, Město Zliv.

Projekt je v souladu s regionálními strategiemi, účel projektu reaguje na celkovou výchozí situaci, dispozice školy, ŠVP a potřeby žáků a zprostředkovaně také požadavky trhu práce.

 

Harmonogram projektu: 

Datum zahájení projektu: 14.10.2013
Datum ukončení fyzické realizace: 23.7.2015
Datum ukončení projektu: 30.7.2015

 

10-12/2013: příprava projektové žádosti ROP NUTS II JZ

05/2014: rozhodnutí o nepřidělení dotace ROP NUTS II JZ, zahájení revize projektového záměru, zpravované žádosti a jejích příloh

06-07/2014: uzavření dohod s partnery projektu, projednání a schválení projektu zastupitelstvem Městysu Lhenice včetně zajištění předfinancování, příprava povinných příloh a žádosti ROP NUTS II JZ, podání žádost o podporu projektu na úrovni Rady Jihočeského kraje

11-12/2014: rozhodnutí o přidělení dotace ROP NUTS II JZ

01/2015: předpokládaný termín podpisu dotační smlouvy

01/2015: zahájení realizace výběrových řízení (předmět plnění: dodávky) v rí´ámci způsobilých výdajů projektu a výběr dodavatele doprovodných stavebních prací (nezpůsobilé výdaje projektu)

03/2015: dokončení výběru dodavatelů dodávek a stavebních prací v rámci projektu

03-07/2015: postupná realizace modernizace výuky

04/2015: výběr dodavatele služeb (publicita)

07/2015:  vyúčtování projektu ROP NUTS II JZ, zpracování závěrečné zprávy a žádosti o platbu

01-07/2015: průběžný monitoring realizace projektu, zajištění marketingu projektu (informování cílových skupin)

 

Financování projektu: 

Celkový rozpočet projektu: 1 817 183,95 Kč
Dotace ROP: 1 311 120,92 Kč (85%)
Spolufinancování obce: 231 375 Kč (15%)

Řídící tým projektu: 
ing. Kabátová  - vedoucí projektu (Městys Lhenice)
ing. Stiborek – technický manažer projektu (Městys Lhenice)

Více na www.lhenice.cz

 

publicita ROP JZ

 

publicita ROP NUTS II JZ