Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Mapa projektů

Logo optp

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:168
TÝDEN:915
CELKEM:1470219

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Project number: 101099194

Project acronym: CulHerCis22

Project name: Culinary Heritage of the Cistercians in Central Europe

Project objective: Our goal is to increase public access to European cultural heritage - the culinary culture developed in Cistercian monasteries and landscapes, and active participation in the creative using.

Call: CREA-CULT-2022-COOP

 

Abstract

Our aim is to increase public access to the European cultural heritage - the culinary culture developed in Cistercian monasteries and monastic landscapes - and the long-term active participation of the public in the creative use of this cultural heritage.

Why the Cistercians, whose monasteries can still be found throughout Europe? This order did not only benefit the soul... but, thanks to basic principle of "Ora et labora" and the economic rules of the order, cultivated the local landscape and sought maximum raw material self-sufficiency. And this was reflected on the plate… Did you know that they used to have 7 kinds of meat on the festive table? And wherever they introduced wine cultivation as they expanded across Europe?

Thanks to the project, the original recipes and their modern forms will reach the public. We will publish a printed and electronic cookbook. A publicly accessible comprehensive database of the "gastrosophie" of historical recipes and their modern versions will be created, which will be prepared in the form of experiential events (9) in collaboration with eminent gastronomists, students and interested members of the public (700 pers.). Research on historical sources will form the basis.

We will show the audience what it was like in monastery kitchens and dining rooms by means of 3D visualisations of the interiors of monasteries; these models will then be used by the public and schools for education through the international network CISTERSCAPES, nominated for the European Heritage Label.

We will use friendly modern technologies and social media to make our cultural heritage accessible, and we also place emphasis on experiential form and organizing events for the public.  Real creative use of culinary heritage is key for us, as well as networking organisations at European level, using local resources.

At the same time, cooperation with the public will put the project's outputs into an upward spiral, long-term growth and expansion of its own energy!

logo EU program Kreativní Evropa

 

Contacts:

Ing. Marta Krejčíčková, MAS Rozkvět z.s. (krejcickova@masrozkvet.cz)

Mag.phil. Alexandra Baier, Landkreis Bamberg (alexandra.baier@lra-ba.bayern.de)

Assoz. Prof. Dr. Michael Brauer, P.L.U.S,  Department of History / Gastrosophie  (Michael.Brauer@plus.ac.at

Tisková zpráva:

Cisterciácké kulinářské kulturní dědictví se představí prostřednictvím Kreativní Evropy

Výzvu programu Kreativní Evropa 2021+ využili členové mezinárodní sítě cisterciáckých klášterních krajin CISTERSCAPES k podání společné dotační žádosti – projektu „Culinary Heritage of the Cistercians in Central Europe“.  

Odborným partnerem projektu se stala Paris Lodron University Salzburg, katedra Historie/ Gastrosophie.

Cílem projektu je zprostředkovat cisterciácké kulinářské kulturní dědictví současnému publiku. Tomu odpovídají i prostředky, které jsme zvolili – hlavní roli samozřejmě hrají smysly!

Projekt není ”jen o jídle”, ale o inspiraci, jak využívat dávno zapomenuté recepty a informace v dnešní moderní době, jde o návrat ke kořenům. Zájemci z řad veřejnosti se budou moci zapojit do reinterpretace starých receptur a zážitkových kulinářských akcí. Vznikne online databáze receptur i unikátní kuchařská kniha, která provede čtenáře napříč středoevropskými cisterciáckými klášterními krajinami, dokumentární film i 3D modely a vizualizace klášterních kuchyní a refektářů. Výstupy projektu se stanou vynikající prezentací sítě CISTERSCAPES pro širokou veřejnost!

Kulinářské kulturní dědictví cisterciáckých klášterních krajin současně pomůže reflektovat moderní environmentální témata, především využívání místní produkce a snahy o lokální potravinovou soběstačnost, které byly pro cisterciáky vždy typické.

Žádost o dotaci z fondu malých projektů spolupráce uspěla v programu Kreativní Evropa 2021+, projekt bude realizován v letech 2023-2025 konsorciem 3 partnerů - MAS Rozkvět (CZ), Paris Lodron University Salzburg (AT) a Landkreis Bamberg (DE) - a přidruženými partnery působícími v rámci sítě CISTERSCAPES nominované na označení European Heritage Label.

Zahájení realizace projektu: březen 2023.

logo EU program Kreativní Evropa

 

Kontaktní osoby:

Ing. Marta Krejčíčková, MAS Rozkvět z.s. (krejcickova@masrozkvet.cz)

Mag.phil. Alexandra Baier, Landkreis Bamberg (alexandra.baier@lra-ba.bayern.de)

Assoz. Prof. Dr. Michael Brauer, P.L.U.S,  katedra Historie/ Gastrosophie (Michael.Brauer@plus.ac.at)

 

 

Tisková zpráva:  kulinářský event pro veřejnost Žďár nad Sázavou  (09/2023) 

Kick-of tisková zpráva - CZ  (03/2023)

Kick-of setkání - foto  (03/2023)

 

 

Aktuality sledujte na facebooku.

Související odkazy: www.cisterscapes.eu; www.zisterzienserweg.eu

Fb.: @ cisterciackekrajiny, @Zisterzienserlandschaft

Logos

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani orgán poskytující dotaci za ně nemohou nést odpovědnost.

Press release:

Cistercian culinary heritage to be showcased through Creative Europe

Members of the international network of Cistercian monastic landscapes CISTERSCAPES have used the call of the Creative Europe 2021+ programme to submit a joint grant application - the project "Culinary Heritage of the Cistercians in Central Europe". 

Paris Lodron University Salzburg, Department of History / Gastrosophie, was the expert partner of the project.

The aim of the project is to bring the Cistercian culinary heritage to a contemporary audience. The means we have chosen are in line with this - the senses play a major role, of course!

The project is not "just about food", but about inspiring how to use long-forgotten recipes and information in today's modern age, it is about returning to our roots. Interested members of the public will be able to participate in the reinterpretation of old recipes and experiential culinary events. There will be an online recipe database and a unique cookbook that will guide readers through Central European Cistercian monastic landscapes, a documentary film and 3D models and visualisations of monastic kitchens and refectories. The outputs of the project will become an excellent presentation of the CISTERSCAPES network for the general public!

At the same time, the culinary cultural heritage of Cistercian monastic landscapes will help to reflect modern environmental themes, especially the use of local produce and the quest for local food self-sufficiency, which have always been typical of the Cistercians.

The application for funding for the small-scale cooperation project has been successful under the Creative Europe 2021+ Programme; the project will be implemented between 2023 and 2025 by a consortium of three partners - MAS Rozkvět (CZ), Paris Lodron University Salzburg (AT) and Landkreis Bamberg (DE) - and associated partners operating within the CISTERSCAPES network nominated for the European Heritage Label

The project started 03/2023.

Contacts:

Ing. Marta Krejčíčková, MAS Rozkvět z.s. (krejcickova@masrozkvet.cz)

Mag.phil. Alexandra Baier, Landkreis Bamberg (alexandra.baier@lra-ba.bayern.de)

Assoz. Prof. Dr. Michael Brauer, P.L.U.S,  Department of History / Gastrosophie (Michael.Brauer@plus.ac.at)

 

logo EU program Kreativní Evropa

 

 

Press release: culinary event for the public Žďár nad Sázavou  (09/2023)

Kick-off press release  (03/2023)

Kick-off photo  (03/2023)

 

 

Related: www.cisterscapes.eu; www.zisterzienserweg.eu

Fb.: @Zisterzienserlandschaft, @ cisterciackekrajiny

Logos

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Presseerklärung :

Das kulinarische Erbe der Zisterzienser wird im Rahmen von Creative Europe vorgestellt

Die Mitglieder des internationalen Netzwerks der Zisterzienser-Klosterlandschaften CISTERSCAPES haben den Aufruf des Programms Kreatives Europa 2021+ genutzt, um einen gemeinsamen Förderantrag einzureichen - das Projekt "Kulinarisches Erbe der Zisterzienser in Mitteleuropa". 

Die Paris Lodron Universität Salzburg, Fachbereich Geschichte / Gastrosophie, war der fachliche Partner des Projekts.

Ziel des Projekts ist es, das kulinarische Erbe der Zisterzienser einem modernen Publikum näher zu bringen. Die Mittel, die wir gewählt haben, stehen im Einklang damit - die Sinne spielen natürlich eine große Rolle!

Bei dem Projekt geht es nicht "nur" um Lebensmittel, sondern darum, zu inspirieren, wie man längst vergessene Rezepte und Informationen in der heutigen modernen Zeit nutzen kann, es geht um die Rückkehr zu unseren Wurzeln. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können an der Neuinterpretation alter Rezepte und an kulinarischen Erlebnisveranstaltungen teilnehmen. Es wird eine Online-Rezeptdatenbank und ein einzigartiges Kochbuch geben, das die Leser durch mitteleuropäische Zisterzienserklosterlandschaften führt, einen Dokumentarfilm sowie 3D-Modelle und Visualisierungen von Klosterküchen und Refektorien. Die Ergebnisse des Projekts werden eine hervorragende Präsentation des CISTERSCAPES-Netzes für die breite Öffentlichkeit sein!

Gleichzeitig wird das kulinarische Kulturerbe der zisterziensischen Klosterlandschaften dazu beitragen, moderne Umweltthemen widerzuspiegeln, insbesondere die Verwendung lokaler Produkte und das Streben nach lokaler Selbstversorgung mit Lebensmitteln, die für die Zisterzienser schon immer typisch waren.

Der Antrag auf Finanzierung des kleinen Kooperationsprojekts war im Rahmen des Programms Kreatives Europa 2021+ erfolgreich; das Projekt wird zwischen 2023 und 2025 von einem Konsortium aus drei Partnern - MAS Rozkvět (CZ), Paris-Lodron-Universität Salzburg (AT) und Landkreis Bamberg (DE) - und assoziierten Partnern durchgeführt, die im Rahmen des für das Europäische Kulturerbe-Siegel nominierten CISTERSCAPES-Netzwerks tätig sind.

Das Projekt soll im 03/2023 anlaufen.

 

Kontaktpersonen:

Ing. Marta Krejčíčková, MAS Rozkvět z.s. (krejcickova@masrozkvet.cz)

Mag.phil. Alexandra Baier, Landkreis Bamberg (alexandra.baier@lra-ba.bayern.de)

Assoz. Prof. Dr. Michael Brauer, P.L.U.S, Fachbereich Geschichte / Gastrosophie (Michael.Brauer@plus.ac.at)

 

logo EU program Kreativní Evropa

 

Pressemitteilung: Kulinarische Events für die Öffentlichkeit in Žďár nad Sázavou  (09/2023)

Kick-off  Pressemitteilung  (03/ 2023)

Kick-off Foto  (03/2023)

 

 

 

 

Weiterführende Links: www.cisterscapes.eu; www.zisterzienserweg.eu

Fb.: @Zisterzienserlandschaft; @ cisterciackekrajiny

Logos

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

D1.1 Hodnocení studie na řešení participativní spolupráce

D2.1 Výukové video - Metoda spolupráce s památkovými institucemi

D2.2 Podsekce Webové stránky "Kulinářské dědictví cisterciáků" v rámci stávající databáze historických receptů Gastrosophie /P.L.U.S.

D2.3 Výzkum pozadí cisterciáckého kulinářského dědictví

D3.1 3Dvizualizace - virtuální modely (dostupné přes internet)

D3.2 Balíček vzdělávacích materiálů a prezentace zážitkových kuchařských akcí a zážitkových akcí pro veřejnost a studenty gastronomických škol a gastronomie (kuchaře)

D3.3 kuchařka kulinářského dědictví - digitální 

D3.4 kuchařka kulinářského dědictví - tištěná

D4.1 výstupy komunikačního plánu

D4.2 informační materiály

D4.3 Abstrakty z konference

Logos

 

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani orgán poskytující dotaci za ně nemohou nést odpovědnost.

KULINÁŘSKÉ DĚDICTVÍ

Partneři ze Salcburské univerzity vytvořili pro náš projekt spolupráce o kulinářském dědictví cisterciáků následující návody formou videotutorialů (CS, GE, ENG): 

 

 

 

 

D1.1 Evaluation study of participatory cooperation solutions 
D2.1 Video tutorial - Method for cooperating with heritage institutions
D2.2 Sub-section Websites "Culinary Heritage of the Cistercians" within the existing Historical Recipe Data Base of Gastrosophie /P.L.U.S.
D2.3 Research into the background of the Cistercian culinary heritage
D3.1 3Dvisualisation – virtual models (available via Internet)
D3.2 Training material package and presentations of the experiential cooking events and adventure events for the public and students  of gastronomy schools and gastronomy (chefs)
D3.3 cookbook of the culinary heritage - digital

D3.4 cookbook of the culinary heritage - printed
D4.1 outputs of the Communication Plan 
D4.2 information materials 
D4.3 Abstracts of the conference

Logos

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

podání