Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Mapa projektů

Logo optp

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:11
DNES:60
TÝDEN:938
CELKEM:1507548

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Regiony cisterciáckých klášterních krajin Vyšší Brod (Jižní Čechy), Zwettl (Waldviertel / Dolní Rakousko) a Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina) jsou od roku 2019 součástí mezinárodní sítě „CISTERSCAPES - Cistercian landscapes connecting Europe“, spojující celkem sedmnáct kulturních krajin pěti evropských zemí – Německa, České republiky, Rakouska, Slovinska a Polska.

Síť CISTERSCAPES byla u Evropské Komise nominována na označení EUROPEAN HERITAGE LABEL.

Jedná se o mimořádný počin nejen z hlediska nadnárodního rozměru pamětihodnosti, ale i z pohledu regionálního potvrzení evropské hodnoty krajiny, která nese trvalé stopy působení cisterciáckého řádu od 12. století doposud, a to na úrovni kulturní i hospodářské.

Cílem projektu je vytvoření sítě návštěvnických center cisterciáckých klášterních krajin jako nadnárodního dědictví Evropy. S využitím moderních prostředků a společné strategie přispěje k vnímání cestovního ruchu jako spojujícího tématu provázaného s aktuálními tématy vody v krajině, udržitelného hospodářství a místní produkce. Tento záměr dlouhodobě podpoří odolnost a adaptabilitu kulturního a přírodního dědictví a odvětví cestovního ruchu v Jižních Čechách, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina a jejich zásadní zviditelnění.

text Otevřeného memoranda o strategickém partnerství (227.05 kB) v českém jazyce

 

Otevřené memorandum o strategickém partnerství

při přípravě, realizaci a následném dlouhodobě udržitelném využití výstupů projektu

CISTERCIÁCKÉ KRAJINY: Vyšší Brod - Zwettl - Žďár nad Sázavou (ATCZ00007)

 

Preambule

Regiony cisterciáckých klášterních krajin Vyšší Brod (Jižní Čechy), Zwettl (Waldviertel / Dolní Rakousko) a Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina) jsou od roku 2019 součástí mezinárodní sítě „CISTERSCAPES - Cistercian landscapes connecting Europe“, spojující celkem sedmnáct kulturních krajin v pěti evropských zemí – Německa, České republiky, Rakouska, Slovinska a Polska.

Síť CISTERSCAPES byla u Evropské Komise nominována na označení EUROPEAN HERITAGE LABEL.

Jedná se o mimořádný počin nejen z hlediska nadnárodního rozměru pamětihodnosti, ale i z pohledu regionálního potvrzení evropské hodnoty krajiny, která nese trvalé stopy působení cisterciáckého řádu od 12. století doposud, a to na úrovni kulturní i hospodářské.

Cíle projektu a jeho realizace

Cílem projektu je prezentace historie působení cisterciáckého řádu na rozvoj příhraničního regionu, vznik sítě návštěvnických center a turistických tras kulturními krajinami, které tvoří nadnárodního dědictví Evropy, a vytvoření společného akčního plánu jako strategie cestovního ruchu přeshraniční destinace Jižních Čech, Waldviertelu a Vysočiny.

Investice v rámci projektu poslouží vytvoření sítě návštěvnických center cisterciáckých klášterních krajin jako nadnárodního dědictví Evropy, zpřístupnění navazujících tras krajinou a návštěvnických ploch. Historicky poprvé bude turistům fyzicky zpřístupněna Rajská zahrada kláštera Zwettl, dnes třetího nejstaršího cisterciáckého opatství na světě.

S využitím moderních komunikačních prostředků a především vytvořením společné strategie a akčního plánu přispěje projekt k vnímání cestovního ruchu jako spojujícího přeshraničního tématu provázaného s aktuálními tématy vody v krajině, udržitelného hospodářství a místní produkce.

Tento záměr dlouhodobě podpoří odolnost a adaptabilitu kulturního a přírodního dědictví a odvětví cestovního ruchu v Jižních Čechách, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina a přispěje k jejich zásadnímu zviditelnění.

Investičními realizátory projektu (partnery projektu) jsou:

·         Cisterciácké opatství Vyšší Brod

·         Město Zwettl

·         Město Žďár nad Sázavou

·         Klášter Zwettl

Partneři podávají za účelem realizace projektu společnou žádost o finanční podporu programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027.

Trojúhelník regionů Vyšší Brod – Zwettl – Žďár nad Sázavou má významný potenciál vzájemné spolupráce s přeshraničním dopadem. Jde zejména o rozvoj cestovního ruchu mimo jiné prostřednictvím dálkových turistických a cykloturistických tras napříč programovým územím Interreg i celoevropsky.

Akcentovaný je i vnitřní regionální přesah, který se týká například vazby na památky světového kulturního dědictví UNESCO nebo využití tématu tradiční místní produkce, ale i nadregionálních vazeb.

Prostředkem k dosažení těchto cílů je vytvoření obsahově diferencované sítě návštěvnických center přibližujících společné kulturní a přírodní dědictví a bohatství. Lokálně budou přímo navázaná na cisterciáckou klášterní krajinu prostřednictvím návštěvnických tras vhodně regulujících toky návštěvnické veřejnosti.

Partnery společně vytvořené edukační a osvětově-informační programy návštěvnických center s vysokým podílem digitalizace a interaktivity zajistí atraktivitu pro celou škálu návštěvníků.

Pro vytvoření jednotlivých center byly vybrány stávající objekty na návštěvnicky atraktivních a dostupných místech, to současně podpoří celkový cestovní ruch v místě.

Z hlediska přeshraniční spolupráce je významný také společný přístup partnerů k interpretaci kulturního a přírodního dědictví cisterciáckých klášterních krajin jako zásadní složky tvorby krajiny Evropy tak, jak ji dnes známe.

Jednotná obsahová vize s využitím moderních technologií a digitalizace se promítne jak do jednotlivých expozic v rámci návštěvnických center, tak do tvorby produktů cestovního ruchu podporujících směrování toku návštěvníků a efektivního zasíťování.

Spolupráce partnerských regionů bude založena také na vytvoření strategického akčního plánu – základního dokumentu sdílené destinace.

Projekt počítá se zapojením strategických partnerů a podpůrnou participací poskytovatelů služeb cestovního ruchu a aktérů v oblasti kultury,  i měst a obcí jako hybatelů regionálního rozvoje.

 

Zapojení strategických partnerů

Strategickým partnerem projektu se mohou stát organizace, které

 • podporují ideu mezinárodní sítě CISTERSCAPES, do které jsou zapojeni partneři projektu,
 • přispějí ve fázi přípravy projektu výměnou informací a doporučením k obsahu projektu
 • ve fázi realizace projektu přispějí dle svých kompetencí k úspěšnému naplnění projektu výměnou informací a jejich sdílením s dalšími subjekty, především v oblastech cestovního ruchu a turismu, gastronomie a tradiční místní produkce, edukace a osvěty, kultury a další,
 • vytvoří podmínky pro sdílení možností propagace projektu a jeho medializaci,
 • budou aktivně přispívat k oslovování vybraných cílových skupin projektu a k jejich motivaci,
 • zasadí se o následné dlouhodobě udržitelné využití výstupů projektu prostřednictvím vlastní interakce, ať již hospodářské nebo politické, v kontextu obsahu projektu.

Strategické partnerství není založeno na finanční bázi.

Spolupráce probíhá na základě dobrovolnosti a je otevřena všem zájemcům, kteří mohou relevantně přispět k naplnění společných cílů a obsahu projektu.

Také proto je toto memorandum uzavíráno jako dlouhodobá dohoda.

Memorandum nabývá platnosti svým zveřejněním dne 1. 6. 2023 a účinnosti dnem podpisu konkrétního strategického partnera jako smluvní strany, je uzavíráno na dobu neurčitou a pozbývá platnosti s ukončením aktivit projektu, nebo účinnosti odstoupením partnera.

 

setkání partnerů ve Vyšším Brodě 11/2022Setkání partnerů ve Vyšším Brodě (11/2022)

 

Text " Offene Absichtserklärung (172.97 kB)" (de)

 

Offene Absichtserklärung zur strategischen Partnerschaft

bei der Vorbereitung, Durchführung und der anschließenden nachhaltigen Nutzung der Projektergebnisse

Zisterzienserklosterlandschaften: Vyšší Brod - Zwettl - Žďár nad Sázavou (ATCZ00007)

 

Präambel

Die Zisterzienserklosterlandschaften Vyšší Brod (Südböhmen), Zwettl (Waldviertel / Niederösterreich) und Žďár nad Sázavou (Vysočina) sind seit 2019 Teil des internationalen Netzwerks "CISTERSCAPES - Cistercian landscapes connecting Europe", das insgesamt siebzehn Kulturlandschaften in fünf europäischen Ländern - Deutschland, Tschechien, Österreich, Slowenien und Polen - verbindet.

Das CISTERSCAPES-Netzwerk ist von der Europäischen Kommission

für das EUROPEAN HERITAGE LABEL nominiert worden.

Dies ist eine außergewöhnliche Leistung, nicht nur in Bezug auf die internationale Bedeutung  der Kulturdenkmäler, sondern auch in Bezug auf die Bedeutung der Regionalität als Wert der europäischen Landschaft, die sowohl auf kultureller als auch auf wirtschaftlicher Ebene die bleibenden Spuren der Tätigkeit des Zisterzienserordens vom 12. Jahrhundert bis heute trägt.

 

Zielsetzung des Projekts und seine Durchführung

Ziel des Projekts ist es, die Geschichte der Wirkung des Zisterzienserordens auf die Entwicklung der Grenzregion darzustellen, ein Netz von Besucherzentren sowie touristischen Routen durch die Kulturlandschaften zu schaffen, die das transnationale Erbe Europas darstellen,  ebenso einen gemeinsamen Aktionsplan als Tourismusstrategie für die grenzüberschreitende Destination von Südböhmen, Waldviertel und Vysočina zu entwickeln.

Die im Rahmen des Projekts geplanten Investitionen werden ermöglichen, ein Netz von Besucherzertren der zisterziensischen Klosterlandschaften – des transnationalen Erbes Europas – zu schaffen, weitere Räume und Plätze sowie die durch die Klosterlandschaften verlaufenden Wanderwege zu erschließen. Das erste Mal in der ganzen Geschichte wird den Besucherinnen und Besuchern der Paradiesgarten im Stift Zwettl, heute dem weltweit drittältesten Zisterzienkloster, zugänglich gemacht.   

Durch den Einsatz moderner Kommunikationsmittel und vor allem durch die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie und eines Aktionsplans wird das Projekt dazu beitragen, dass der Tourismus als verbindendes grenzüberschreitendes Thema wahrgenommen wird, das mit den aktuellen Themen Wasser in der Landschaft, nachhaltige Wirtschaft und lokale Produktion verknüpft ist. 

DieProjektaktivitäten sollen Resilienz des Kultur- und Naturerbes langfristig positiv beeinflussen und verschiedene Bereiche des Tourismus in Südböhmen, Niederösterreich und in der Region Vysočina stärken, womit die Attraktivität    dieses historischen Grenzraumes  erheblich gesteigert und auch sichtbar gemacht wird.  

 

Die Projektträger (Projektpartner) sind:

 • Zisterzienserabtei Vyšší Brod (CZ)
 • Stadtgemeinde Žďár nad Sázavou (CZ)
 • Stadtgemeinde Zwettl (AT)
 • Zisterzienserstift Zwettl (AT)

 

Für die Durchführung des Projekts stellen die Partner gemeinsam einen Antrag auf finanzielle Förderung aus dem Programm Interreg Österreich-Tschechische Republik 2021–2027..

Das Dreieck der Regionen Vyšší Brod – Zwettl – Žďár nad Sázavou hat ein beachtenwertes Potenzial für die gegenseitige Zusammenarbeit mit grenzüberschreitender Wirkung. Insbesondere geht es um die Entwicklung des Tourismus, u.a. durch Fernwander- und Radwege im gesamten Interreg-Programmgebiet und europaweit.

Auch die interne regionale Überschneidung wird hervorgehoben, z.B. in Bezug auf Verbindungen zu UNESCO-Welterbestätten oder durch die Bespielung von Themen wie traditionelle lokale Produkte, vor allem aber durch die Stärkung und Wiederbelebung transregionaler Verbindungen.

Zur Erreichung dieser Ziele ist die Schaffung eines inhaltlich differenzierten Netzes von Besucherzentren ein wesentliches Instrumentarium. Darüber soll das gemeinsame Kultur- und Naturerbe einschließlich der materiellen und immateriellen Ausstattung zusammengeführt und damit sichtbar und erlebbar gemacht werden. Den Nachhaltigkeitsgedanken berücksichtigend, soll durch eine gezielte Besucherlenkung eine der für Zisterzienserklosterlandschaften angemessen touristische Aufwertung erfolgen. Ein qualitätvolles Erleben dieser Landschaft hat damit den Vorrang gegenüber einer auf over-tourism abzielenden Vermittlungsstrategie.

Die von den Partnern gemeinsam entwickelten Bildungs- und Sensibilisierungsprogramme der Besucherzentren sind geprägt durch ein hohes Maß an Digitalisierung und Interaktivität. Damit will man die Attraktivität für ein breites Besucherspektrum gewährleisten.

Für die Einrichtung der einzelnen Zentren wurden bestehende Gebäude an attraktiven und leicht zugänglichen Standorten ausgewählt, was auch die Tourismusbranche in der Region insgesamt unterstützen wird.

Der gemeinsame Ansatz der Partner bei der Interpretation des kulturellen und landschaftlichen Erbes der Zisterzienserklosterlandschaften als Schlüsselelement bei der Ausprägung von weiten Teilen der Landschaft Europas, wie wir sie heute kennen, ist auch im Hinblick auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Bedeutung.

Eine einheitliche inhaltliche Vision, die moderne Technologien und die Digitalisierung nutzt, wird sich sowohl in den einzelnen Ausstellungen der Besucherzentren als auch in der Schaffung von Tourismusprodukten widerspiegeln, die die sinnvolle Lenkung der Besucherströme und eine effektive Vernetzung unterstützen.

Die Zusammenarbeit zwischen den Partnerregionen wird sich auch auf die Erstellung eines strategischen Aktionsplans stützen - des grundlegenden Dokuments einer gemeinsamen Destination.

Das Projekt sieht die Einbeziehung strategischer Partner und die unterstützende Beteiligung von Tourismusdienstleistern und kulturellen Akteuren sowie von Städten und Gemeinden als Motoren der regionalen Entwicklung vor.

 

Einbindung strategischer Partner

Die strategischen Partner des Projekts können Organisationen sein, die

 • die Idee des internationalen CISTERSCAPES-Netzwerks unterstützen, an dem die Projektpartner beteiligt sind,
 • in der Projektvorbereitungsphase durch den Austausch von Informationen und Empfehlungen über den Inhalt des Projekts beitragen,
 • in der Phase der Projektdurchführung entsprechend ihrer Kompetenzen zur erfolgreichen Umsetzung des Projekts beitragen, indem sie Informationen mit anderen Akteuren austauschen und gemeinsam nutzen, insbesondere in den Bereichen Tourismus und Fremdenverkehr, Gastronomie und traditionelle lokale Produktion, Bildung und Sensibilisierung, Kultur usw,
 • wird die Voraussetzungen für die gemeinsame Nutzung der Möglichkeiten zur Förderung des Projekts und seiner Berichterstattung in den Medien schaffen,
 • wird aktiv dazu beitragen, ausgewählte Zielgruppen des Projekts zu erreichen und zu motivieren,
 • wird sich für die anschließende nachhaltige Nutzung der Projektergebnisse durch eigene Interaktion, sei es auf wirtschaftlicher oder politischer Ebene, im Zusammenhang mit dem Projektinhalt einsetzen.

Die strategische Partnerschaft basiert nicht auf einer finanziellen Grundlage.

Die Zusammenarbeit ist freiwillig und offen für alle Interessenten, die einen relevanten Beitrag zur Erfüllung gemeinsamer Ziele und Inhalte des Projekts leisten können.

Auch aus diesem Grund wird dieses Memorandum als langfristige Vereinbarung geschlossen.

Das Memorandum tritt mit seiner Veröffentlichung am 1. Juni 2023 in Kraft und wird mit der Unterzeichnung durch den jeweiligen strategischen Partner als Vertragspartner wirksam, wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und endet mit der Beendigung der Projektaktivitäten oder dem Ausscheiden des Partners.

 

ATCZ00007

Název projektu: CISTERCIÁCKÉ KRAJINY: Vyšší Brod - Zwettl - Žďár nad Sázavou

Cílem projektu je prezentace historie a vlivu působení cisterciáckého řádu na rozvoj příhraničního regionu, vznik sítě 4 návštěvnických center a turistických tras kulturními krajinami, které tvoří unikátní nadnárodního dědictví Evropy, a vytvoření společného akčního plánu jako strategie cestovního ruchu přeshraniční destinace Jižních Čech, Waldviertelu a Vysočiny zvýší odolnost odvětví turismu.

Realizátoři projektu:

Cisterciácké opatství Vyšší Brod

Žďár nad Sázavou

Stadtgemeinde Zwettl NÖ

Stift Zwettl

 

Klíčovým obsahem projektu je vytvoření návštěvnicky atraktivní prezentace historie působení cisterciáckého řádu na rozvoj příhraničního regionu Jižních Čech, Waldviertelu a kraje Vysočina.

Regiony cisterciáckých klášterních krajin Vyšší Brod, Zwettl a Žďár nad Sázavou jsou od roku 2019 součástí mezinárodní sítě kulturních krajin “CISTERSCAPES - Cistercian landscapes connecting Europe”, která byla v roce 2023 nominována u Evropské Komise na označení EUROPEAN HERITAGE LABEL (Evropské dědictví/ EHL). Jedná se o mimořádný počin z hlediska nadnárodního rozměru pamětihodnosti, ale i regionálního potvrzení evropské hodnoty krajiny, která nese doposud trvalé stopy působení cisterciáckého řádu od 12. století.

Cílem projektu je zásadním způsobem zviditelnit toto přeshraniční kulturní a přírodní dědictví,  přitáhnout ve větším počtu návštěvníky do těchto regionů a zajistit jim kvalitní návštěvnický zážitek. Ambicí je vytvoření sdílené přeshraniční destinace založené na principech doplňkovosti nabídky těchto třech regionů, unikátního zážitku i nového poznání.

Součástí projektu je také zpřístupnění srdce cisterciácké klášterní krajiny Zwettl – Rajské zahrady, poprvé v historii. Předpokládáme, že tak vznikne nový turistický magnet česko-rakouského příhraničí!

Trojúhelník  Vyšší Brod-Zwettl-Žďár nad Sázavou má významný potenciál nejen vzájemné spolupráce, ale současně vnitřního regionálního přesahu např. ve vazbě na památky světového kulturního dědictví UNESCO v regionu, výstupy zemských výstav realizovaných v minulém desetiletí i vyšší úrovni využití řady výsledků doposud zrealizovaných projektů v širším programovém území, především v oblasti cykloturistiky a kulturního turismu.

Významné pro všechny 3 cisterciácké klášterní krajiny je napojení na 2 hlavní linie dálkové evropské trasy pro pěší turisty a poutníky „Zisterzienserweg“ (Cesta cisterciáků), které budou v rámci projektu přeshraničně virtuálně propojeny sítí doporučených tras. Vzniknou tak tematické přeshraniční produkty udržitelného cestovního ruchu; návštěvníci budou řízeně směřování ke kulturním i přírodním cílům v okruhu do 30-50 kilometrů v “hranicích” jednotlivých cisterciáckých klášterních krajin a komplexně v přeshraničním regionu spolupráce.

Hlavní výstupy: Klíčové pro poznání historie působení cisterciáckého řádu na krajinu prostřednictvím hospodářských aktivit je vznik návštěvnických center, která budou v jednotlivých příhraničních regionech prezentovat nejen společné rysy cisterciáckých klášterních krajin, ale i jejich mimořádná regionální specifika – rybníkářství a chov kaprů ve regionu Zwettl, sklářství a hutnictví v regionu Žďár nad Sázavou, nebo zemědělskou výrobu včetně pivovarnictví, chovu včel nebo perlorodek ve Vyšším Brodě. V duchu řádové charty „Ora et labora“ i motta „ Jednota v rozmanitosti – rozmanitost v jednotě“. Návštěvník se následně může tematicky vydat přímo do nově poznávané krajiny česko-rakouského příhraniční.

Projektoví partneři, s podporou strategických partnerů  společně vytvoří edukační  a návštěvnické osvětově-informační programy, s vysokým podílem digitalizace a interaktivity.

V přípravné fázi byla společně sestavena pracovní skupina a připraven obsahový námět, v průběhu realizace vzniknou ve spolupráci s experty podrobná libreta expozic i sdílené obsahy pro edukační a informačně-osvětové aktivity, které budou následně realizovány v jednotlivých návštěvnických centrech i kulturních krajinách.

Přeshraniční kulturní krajiny se propojí také prostřednictvím sdílených edukačních programů, mezinárodních výměn, návštěvnických aktivit a akcí, vyústí v síť produktů cestovního ruchu a vytvoření unikátní společné destinace.

Součástí projektové spolupráce partnerů bude také na vytvoření strategického akčního plánu - základního dokumentu sdílené destinace, zpracovaného ve spolupráci s externími experty, se zapojením všech partnerů a participací poskytovatelů služeb cestovního ruchu i měst a obcí jako hybatelů regionálního rozvoje. Klíčový je vstup strategických partnerů z oboru turismu z Jižních Čech, Dolního Rakouska a Kraje Vysočina.

Všech těchto plánovaných výstupů je možné dosáhnout výhradě prostřednictvím přímé přeshraniční spolupráce.

 

Datum zahájení projektu: 1.7.2023.

Délka realizace projektu: 36 měsíců.