Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2021-2027

Strategie MAS Rozkvět 2014-2020

logo IROP

nzu light

Spolupráce MAS

web MAP vzdělávání

logo Linecká stezka

Interreg AT-CZ

Cisterscapes
logo Eduzměna logo čsksnszm logoSpolupráce PRV

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Památník Petra Chelčického

Památník P. Chelčického

Regionální partneři

logo svazku obcí Blata CH L mikroregionlogo Podkletí
Linhart MAS BlaNet
logo MAS Šumavsko
Národní síť Zdravých měst kraj
logo logo
CH L ovoce Bio-certifikát Lallinger Winkel

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:38
TÝDEN:2045
CELKEM:1506208

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Fórum Zdravé MAS Rozkvět 2016

Analýza byla rozčleněna na 4 klíčové oblasti, kompatibilní se strategií MAS (SCLLD):

OBLAST „ LIDSKÉ ZDROJE“

OBLAST „ ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST“

OBLAST „ EKONOMIKA A TRH PRÁCE“

OBLAST „ CESTOVNÍ RUCH“

Byl posouzen jak vnitřní potenciál regionu, tak významné vnější vlivy s potenciálním dopadem na území DSO.

V rámci SWOT analýzy byl využit přístup PESTLE analýzy hodnotící danou problematiku z pohledu faktorů P (politické – existující a potenciální působení politických vlivů), E (ekonomické), S (sociálně-kulturní-demografické vlivy), T (technologické – dopady nových a vyspělých technologií), L (legislativní, především na národní úrovni) a E (environmentální – vliv životního prostředí a ekologie).

Swot MiChLe

SILNÉ STRÁNKY
Dlouhodobě pozitivní přírůstek obyvatelstva regionu MAS Rozkvět, podpora rozvoje bytové výstavby ze strany obcí, která přispěla ke stabilizaci sídelní struktury venkovského regionu Dostatečná kapacita a nabídka základního vzdělávání Přítomnost kapacit pr
SLABÉ STRÁNKY
Nižší nabídka pracovních příležitostí v místě, nižší hladina mezd podporující socioekonomické disparity a zaostávání/ snižování konkurenceschopnost regionu DSO Nedostatečná vybavenost škol s potřebou dalších investičních i neinvestičních opatření, omezená
PŘÍLEŽITOSTI
Využívání struktury škol a školských zařízení jako polyfunkčních vzdělávacích center v systému celoživotního učení, rozšíření systému dalšího vzdělávání a celoživotního učení Další rozvoj volnočasových aktivit, také jako prvku posilujícího komunitní život
OHROŽENÍ
Nepříznivá struktura a vývoj populace související s trendem stárnutí populace, dopady pokračující trendu stárnutí na kvalitu života obyvatel Prohloubení socioekonomických disparit v regionu a zhoršování dostupnosti služeb, především v oblasti sociálních s
OBLAST „ ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST“ Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu
SILNÉ STRÁNKY
Celkově velmi dobrý stav životního prostředí na území regionu,velmi dobrá kvalita ovzduší Chelčicko-Lhenická ovocnářská oblast, biologicky šetrné pěstování ovoce – region s registrovanou značkou EU místa původu produkce Vysoký podíl území se zachovalou
SLABÉ STRÁNKY
Chybějící technologie a technologická zařízení pro přednostní materiálové a energetické využívání při odstraňování komunálních odpadů Pomalý proces tvorby komplexních pozemkových úprav, nedostatečné zohlednění širších vazeb a možností úprav
PŘÍLEŽITOSTI
Šetrné využívání potenciálu ekologicky nezatížených a přírodně cenných oblastí při zachování přírodního bohatství (šetrná turistika) Inovativní způsoby využití odpadů jako suroviny Podpora trvale udržitelného a ekologicky příznivého využívání lesů, vodníc
OHROŽENÍ
Výskyt a dopady extrémních negativních přírodních vlivů (např. sucho) Nedostatečná péče o tvorbu a obnovu krajiny, snižování ekologické stability krajiny
OBLAST „ EKONOMIKA A TRH PRÁCE“ Konkurenceschopnost ekonomiky a trhu práce v regionu DSO
SILNÉ STRÁNKY
Stabilní hospodářský růst v tradičních odvětvích v regionu – zemědělství a ovocnářství, zpracování místní produkce (potravinářský); rozvíjející se marketing zemědělských a potravinářských produktů (EU-značka „Chelčicko-Lhenické ovoce“, „Chutná hezky. Ji
SLABÉ STRÁNKY
Minimální podíl progresivních oborů na zaměstnanosti v regionu, omezená disponibilita lokality i pracovní síly pro investice většího rozsahu Lokálně špatný stav dopravní infrastruktury Nedostatečně rozvinutý cestovní ruch a turismus Nižší průměrná výše me
PŘÍLEŽITOSTI
Další diverzifikace ekonomických činností; Zavedení technologicky náročnějších výrob; Vytvoření funkčních systémových vazeb V&V institucí a podnikatelského sektoru pro využití výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi Rozvoj mimoprodukčních funkcí z
OHROŽENÍ
Nižší hodnota ekonomického a inovačního potenciálu regionu DSO ve srovnání s republikovým průměrem, nízká míra vstupu investorů do regionu také z důvodu chybějící infrastruktury Negativní ekonomické dopady globalizačních procesů na lokální i regionálním ú
OBLAST „ CESTOVNÍ RUCH“ Využití potenciálu přírodního, kulturního a historického dědictví a lidského potenciálu regionu pro rozvoj cestovního ruchu v regionu
SILNÉ STRÁNKY
Významný primární rozvojový potenciál cestovního ruchu (zachovalá, ekologicky hodnotná a turisticky atraktivní příroda a kulturní krajina, v širším regionu dostupnost atraktivních kulturních památek a památkově chráněných území) Vhodné sekundární podmínk
SLABÉ STRÁNKY
Chybějící funkční destinační management Nedostatečná nabídka cestovního ruchu (infrastruktura, služby) Nedostatek doprovodné infrastruktury a infrastruktury doplňkových služeb cestovního ruchu (např. sportovně-rekreační infrastruktura, infrastruktura tur
PŘÍLEŽITOSTI
Trvale udržitelné využití přírodních atraktivit a kulturně-historického dědictví regionu pro rozvoj cestovního ruchu Zřízení a rozvoj činnosti organizace DM; Další zlepšování a posilování úrovně koordinace cestovního ruchu na úrovni regionu DSO a ve spo
OHROŽENÍ
Chátrání kulturních movitých a nemovitých památek z důvodů nedostatku finančních zdrojů na jejich obnovu Omezení meziresortní spolupráce (mezi veřejným a soukromým sektorem) v cestovním ruchu Pomalé zavádění managementu CR v rámci destinačního managemen