Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Leader +

 

Ukončení projektu

  Koncem měsíce srpna místní akční skupina „Rozkvět zahrady jižních Čech“ ukončila realizaci a předala k vyúčtování projekt „ Rozkvět zahrady jižních Čech 2006-2007“ realizovaný rámci programu LEADER+, 2.1.4. c) – Osvojování schopností . Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, celkové náklady projektu činily 400.000,- korun. Hlavním výstupem projektu bylo vytvoření Integrované strategie území MAS, která bude využita jako východisko pro další projekty v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a dalších evropských fondů. S výstupy projektu se mohli zájemci seznámit při prezentaci MAS na výstavě Země Živitelka 2007.


  
Zásobník projektů

  Součástí zpracování "Integrované strategie území" (ISÚ) bylo též založení tzv. "Zásobníku projektů", jehož cílem je shromáždit co nejvíce námětů, myšlenek a potřeb ze zájmového území. Tento nástroj pro uskutečňování ISÚ je nadále otevřen všem zájemcům a bude využit pro získávání podpor z nejrůznějších zdrojů.

Pro zasílání dalších námětů na adresu kanceláře MAS ( jak v elektronické tak v tištěné podobě) mohou zájemci využít formulář projektové karty.

  
Integrovaná strategie území

  Počátkem měsíce června předal zpracovatel KEFP Č.Bu. kanceláři MAS konečnou verzi "Integrované strategie území" ( ISÚ). Zástupkyně zpracovatele mgr. Kosová následně na valné hromadě MAS dne 27.6.2007 představila formou ppt prazentace průběh a výsledky zpracování ISÚ. Valná hromada pak odhlasovala přijetí ISÚ a jejích hlavních témat: LIDÉ - PODNIKÁNÍ - INOVACE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - CESTOVNÍ RUCH.

Pro představu přikládáme strategickou část ISÚ.


Leader+

  V rámci aktivit Leader+ je v současné době uskutečňován Projekt 2.1.4. c) – Osvojování schopností jehož cílem je:

  • příprava území sdruženého v rámci místní akční skupiny – hraniční prostor okresů Prachatice a Strakonice a severozápadní části Českobudějovicka, v minulosti panství Rožmberské a Schwanzenberské – na realizaci společních projektů a aktivit založených na iniciaci zdola s využitím principů LEADER,
  • osvojení schopností žadatele pro činnost administrátora a spoluorganizátora těchto aktivit, podpora zapojení veřejnosti do spolupráce při řešení problematiky regionu formou podpory vytváření partnerství a zapojení do rozhodovacích procesů týkajících se příslušné oblasti a podpora přípravy rozvojových a strategických materiálů regionu.
     

pro dosažení těchto cílů jsou uskutečňovány především následující kroky:
 

  • tvorba společné strategie sdruženého regionu MAS
  • příprava území ( zástupců mikroregionů, veřejnosti, partnerů) na implementaci rozvojové strategie
  • posílení kapacity místních a regionálních aktérů při tvorbě a realizaci rozvojové strategie regionu a společných projektů a akcí