Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

FAQ frekventované otázky II. 


Otázka č.1: Podnikám v zemědělství, ale mám příjem i z jiných aktivit. Můžu žádat o dotaci ve fichi č.1 ?

Odpověď: V tomto opatření mohou být podpořeni pouze žadatelé, kteří zemědělskou výrobu provozují jako převažující činnost. Dle aktuálních podmínek pro 9. kolo výzvy PRV, kam spadá také naše 2.výzva SPL MAS je podmínkou minimální 30% příjmů ze zemědělské prvovýroby (standardně: 45%).


Otázka č.2: Podnikám v zemědělství 4 roky, je mi 27 let, vztahují se na mě výhody mladého zemědělce?

Odpověď: I když nedosahujete věku 40 let, není splněna podmínka podnikání v zemědělství do 16 měsíců od podání žádosti. Výhody mladého zemědělce můžete využít, pouze při splnění obou podmínek.


Otázka č. 3: Jsem OSVČ, realizací projektu budu zaměstnávat pouze sama sebe. Vytvořím tím nové pracovní místo?

Odpověď: Ne, podnikáte na svoje IČO, nejedná se tedy o zaměstnanecký poměr. Projekt bude hodnocen pouze jako rozšíření podnikatelské aktivity.


Otázka č. 4: Z čeho se počítají procenta dotace?

Odpověď: Základem pro výpočet dotace je součet nákladů zařazených do způsobilých nákladů projektu. Procenta dotace jsou určena dle velikosti podniku, popř. zvýhodnění LFA a mladý zemědělec.


Otázka č. 5: Pozemek pod mou provozovnou je ve vlastnictví obce. Mohu žádat o dotaci ?
Odpověď: Je možno, ale musíte mít vypořádány majetko-právní vztahy ve smyslu nájmu tohoto pozemku, který nebude moci být po dobu realizace a udržitelnosti projetku vypovězen (doba udržitelnosti 5 let). Současně by měl vlastník pozemku souhlasit s Vaším projektový záměrem, a to písemně.


Otázka č.6: Příloha 15 - prokázání inovačních přístupů - čestné prohlášení - nevěděly byste stranu manuálu, kde ho naleznu?

Odpověď: K příloze 15 neexistuje formulář, je potřeba toto popsat s odkazem na osnovu, případně na přílohy, inovace není jen technologická, může se jednat i o inovaci přístupu, tzn. že projekt je realizován s partnery. Doložení inovace (přístupu, technologického postupu stavebních úprav, změna produkce, vstup na nový trh, navázání spolupráce apod.) bude bodově hodnoceno., a to v preferenčním kriteriu 2: uplatňování inovačních přístupu, kritériu 3 víceodvětvové navrhování projektu a v rámci preferenčních kritérií 7 a 8.


Otázka č. 7: Co je to věcné plnění?

Odpověď: Část stavebních prací, které provede žadatel/realizátor samostatně v rámci projektu. Bližší popis najdete v Pravidlech PRV a všechny tyto práce musí být oceněny dle ceníku v RTS a.s. Doporučujeme předem konzultovat s MAS popř se SZIF, protože jde o složitější řešení z hlediska výkaznictví.


Otázka č. 8: Proč je ve školících materiálech zvláště upozorňováno na tzv vedlejší opatření?

Odpověď: Realizace vedlejšího opatření, jak už vyplývá z názvu, musí představovat menší část projektu. Toto se týká aktuálně fiche č.1. Zavedením vedlejšího opatření do fiche MAS oproti PRV rozšířila „záběr“ projektu.


Otázka č. 9: Podnikám asi 7 let v oboru správy ICT, nyní bych chtěl svoje aktivity rozšířit v rámci cestovního ruchu, konkrétně ubytovacích kapacit a doplňkových služeb. Jak si mám vysvětlit podmínku „podnikání méně než 2 roky v oboru“ ?

Odpověď: Podmínka se vztahuje pouze k oblasti cestovního ruchu, viz prezentace ze školení ze dne 15.12.2009.


Otázka č. 10: Mám připraven projekt podle Pravidel PRV, ale ne pro projekty LEADER, ale pro přímé podání na RO SZIF.

Odpověď: Metodika jak zpracování projektu (osnova – Příloha A), tak například způsobu výběru dodavatelů, je potřeba postupovat podle samostatné Přílohy č. 9, která je k dispozici na www.szif.cz, sekce Program rozvoje venkova, opatření IV.1.2..


Otázka č. 11: Chci si zrekonstruovat dům, abych zde mohla nabízet ubytovací služby. Vadí, že mám na objektu hypotéku ?

Odpověď: Hypoteční úvěr obecně omezuje dispozice vlastníka. Současně je další problém zřejmě v tom, že se bude účel užití objektu z bytových na nebytové, což hypoteční banky shledávají problematickým, protože se rapidně snižuje odhadní cena nemovitosti a hypoteční úvěr je potenciálně ohrožen.
Doporučujeme případ předem projednat s bankou a získat písemný souhlas s realizací záměru.


Otázka č. 12: Je lepší začít psát projekt od žádosti nebo od tzv. osnovy?

Odpověď: Určitě je lépe zpracovat nejdříve osnovu projektu, kterou velmi dobře propojíte s ostatními přílohami projektu. Zde doporučujeme uvádět do příslušných kapitol osnovy odkazy na konkrétní části dalších příloh. Jako poslední již pouze vyplníte formulář žádosti.


Otázka č. 13: Může za žadatele přinést projekt zpracovatel?

Odpověď: Ano, pokud se před příjmem žádosti prokáže plnou mocí určující úkony a rozsah zmocnění. Takto může za statutárního zástupce organizace na základě plné moci vystupovat jakákoli třetí osoba.


Otázka č 14: Může zmocněnec podepisovat čestná prohlášení za žadatele?

Odpověď: Ne, veškerá čestná prohlášení činí přímo organizace (žadatel). Pokud statutární zástupce předkládá projekt osobně, autorizuje čestná prohlášení na místě před pracovníky MAS. V případě, že projekt podává třetí osoba na základě plné moci, musí být všechna čestná prohlášení podepsána statutárními zástupci organizace a tyto podpisy musí být úředně ověřeny.


Otázka č. 15: Mám v žádosti již vyplnit kolonky V…… Dne……. podpis….. razítko …….

Odpověď: Ne, autorizace žádosti včetně identifikace další (den, místo apod.) proběhne před pracovníky MAS při podání projektu.


Otázka č. 16: Některé části osnovy neodpovídají našemu záměru, máme je z textu osnovy „vygumovat“ ?

Odpověď: Ne, formální stránku osnovy ponechejte vždy beze změn. Případnou část osnovy označte jako „Irelevantní“ nebo „ Žadatel nevyplňuje“.


Otázka č. 17: Mohu následně při realizaci provádět změny v projektu, např. změna stavebních materiálů, apod. ?

Odpověď: Ano, změny v projektu jsou možné, a to jak technického charakteru (např. typ stavebního materiálu, …), tak finanční (např. rozpočet uznatelných nákladů v jednotlivých kódech na základě výsledku výběrového řízení), pokud to nemá negativní vliv na projektované výsledky. Všechny změny musejí být tzv. zadministrovány formou Hlášení o změně, které realizátor individuálního projektu podává na MAS. MAS zajistí kontrolu hlášení a dále předává materiály RO SZIF. Dle charakteru změny RO SZIF dále řeší jako změnu nepodstatnou (evidence změny ve složce projektu), nebo změnu podstatnou; pak se žadatelem uzavírá Dodatek smlouvy, pokud je změna schválena.


Otázka č. 18: Jakými dokumenty dokládá firma právní subjektivitu?

Odpověď: Identifikace organizace se k žádosti nepřikládá (viz kapitola 27 příslušné Fiche), před zahájením přijmu však budete požádáni pracovníkem MAS o doložení identifikace organizace i osoby předkládající projekt. Přineste proto s sebou dokumenty dokládající identifikace statutárního orgánu (určení podpisových práv). U obcí jde obvykle o doklad o volbě starosty, u neziskových organizací to jsou stanovy a zápis o volbě členů rady a předsedy, u samostatně podnikajících osob doklad IČ, u právnických osob jde o platný výpis z obchodního rejstříku.


Otázka č.19: Chci zažádat ve fichi 5 o modernizaci objektu za účelem vytvoření ubytovacích míst. Jakým způsobem mám doložit kolaudaci domu, když ke kolaudaci dojde až po realizace projektu?

Odpověď: Musíte doložit za jakým účelem bude objekt využíván. Pokud máte projekt pouze na rodinný dům, musíte zažádat na příslušný stavební úřad o souhlas se změnou užívání. A ten při podání žádosti doložit, dle konzultací se stavebním úřadem v Prachaticích bude pak spíše řešeno v rámci ohlášení stavby nebo stavebního povolení.


Otázka č.20: Je pravda, že se od roku 2011 budou měnit procenta dotace ? Rád bych zažádal o dotaci, ale v současné době nemám finanční prostředky na realizaci projektu.

Odpověď: Od roku 2011 bude podíl dotací nižší. Pokud doba realizace Vašeho projektu nepřekročí cca 07/2012 je „výhodnější“ zažádat si o dotaci již nyní. Předpokládáme totiž, že k podpisu Dohody dojde cca 07/2010 a maximální doba realizace je 24 měsíců od podpisu Dohody.